Ikusi linean Ver online
 

Ardi project:
emaitzak azaltzea

09:30 Ongietorria eta aurkezpena Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordearen eta beste aurkezle politiko batzuen eskutik

10:00 “ARDI” Europako elkarte eratzeko sinadura.
Proiektuaren esparruan sortutako interes ekonomikoko Europako elkarte berria sinatzeko ekitaldia

10:15 Proiektuaren aurkezpen orokorra eta testuingurua (NEIKER)
Azpimarratu beharreko alderdiak: arrazen problematika komuna, elkarrekin gehiago gara (1+1=3), nekazaritza sektorearen berrikuntza: metodologia berriak eta informazio molekularra; esperientziak partekatzea eta bestearengandik ikastea

11:00 Konexioak indartzea eta esperientziak trukatzea (ARDIEKIN)
Trukatutako material genetikoa, abeltzainen bilera bateratuak, hautaketa genomikoa Latxan.

11:30 Kafea

12:00 Manexaren hautapen genomikoa

12:30 Mahai ingurua
Sarrera:  Elkartearen deskribapen laburra
Elkarrekin lan egitea, zergatik eta zertarako? Onurak eta eragozpenak: Interesatzen al zaigu?

14:00 Luntxa

15:15 Mugaz gaindiko balorazioa (INRA)
Nola konparatu hobeto Latxa eta Manex arrazak. Nola balorizatzen dugu ahalik eta ondoen datuak hartzeko ahalegina? Ekoizpen datuak konparagarriak dira? Balio genetikoak konparagarriak dira? Odolkidetasunari buruzko datuak aztertzea, dagoen informazio molekularrean oinarrituta. Arraza bera al dira?

15:45 Karaktere berriak (IDELE)
Parasitismoa, zelula somatikoen kontaketa,  bizitzaren luzera funtzionala, klima aldaketarekiko erantzuna: sendotasunarekin duen erlazioa. Titien morfologiako eta kalifikazio morfologikoko karaktereak uniformizatzea

16:15 Agurra eta amaiera

 

Ardi project:
exposición de resultados

09:30 Bienvenida y presentación del evento por parte del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco y otros  presentantes políticos

10:00 Firma de constitución de la agrupación  europea “ARDI”
Acto de firma de la nueva agrupación europea de interés económico creada dentro del marco de este proyecto

10:15 Presentación general del proyecto y contextualización (NEIKER)
Aspectos a destacar: problemática común de las razas, juntos somos mas (1+1=3), innovación en sector agrario: metodologías nuevas e información molecular ; compartir experiencias y aprender del otro

11:00 Reforzamiento de conexiones e intercambio de experiencias (ARDIEKIN)
Material genético intercambiado, reuniones conjuntas de ganaderos, selección genómica en Latxa.

11:30 Café

12:00 Selección genómica en Manech

12:30 Mesa redonda
Introducción:  Breve descripción  de la agrupación
Trabajar juntos ¿por qué y para qué?. Beneficios e inconveniente: ¿Nos interesa?

14:00 Lunch

15:15 Valoración transfronteriza (INRA)
Como comparar mejor las razas Latxa y Manech. ¿Cómo valorizamos lo mejor posible el esfuerzo de toma de datos? ¿Son comparables los datos de producción? ¿Son comparables los valores genéticos?. Análisis de datos de consanguinidad en base a la información molecular existente. ¿son la misma raza?

15:45 Nuevos caracteres (IDELE)
Parasitismo, RCS, longevidad funcional, respuesta al cambio climático: relación con la robustez. Uniformización de caracteres de morfología mamaria y de calificación morfológica

16:15 Despedida y cierre

 
         
 
DATA: 2021/09/30ean
ORDUTEGIA: 09:30etatik-16:00etara
 
FECHA: 30/09/2021
HORARIO: 09:30-16:00
 
         
 
HASIERA
INSKRIPZIOA
 
INICIO
INSCRIPCIÓN